ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชไฮโดรโปนิกส์
1. พันธุกรรม
2. สารควบคุมการเจริญเติบโต ได้แก่ ออกซิเจน จิบเบอเรลลิน ไซโตไคนิน เอทิลีน สารชะลอการเจริญเติบโตของพืช สารยั้บยั้งการเจริญเติบโตของพืช
3. สภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูม ความชื้น แสง องค์ประกอบของบรรยากาศ คุณภาพน้ำ ปฏิกริยาของน้ำ ธาตุอาหารของพืช
ระบบการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
1. แบบปลูกให้รากลอยอยู่กลางอากาศ (aeroponics)
2. แบบปลูกในวัสดุปลูก (substrate culture)
3. แบบปลูกในสารละลายธาตุอาหาร (liquid culture)
ที่มา:http://www.chachoengsao.most.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=250&Itemid=40